Retshjælp: spørgsmål og svar, når du vil anmelde en skade

Hvad er dækningsmaksimum og selvrisikoen?

Forsikringens dækningsmaksimum afhænger af, hvornår søgsmålsgrunden eller tvisten er opstået.

For sager, hvor søgsmålsgrunden eller tvisten er opstået efter 1. april 2013, er forsikringens dækningsmaksimum 175.000 kr. Hvis sagen ankes, og vi vurderer, at anken efter en selvstændig bedømmelse er rimelig begrundet, hæves dette beløb med 75.000 kr. til i alt 250.000 kr. for den samlede sags behandling.

Selvrisikoen udgør 10 % af sagens omkostninger, dog minimum 2.500 kr. pr. instans.

Ved småsager udgør selvrisikoen 10 % af sagens omkostninger, dog minimum 1.250 kr. pr. instans.

Der beregnes ikke selvrisiko, hvis de økonomiske betingelser for at få fri proces er opfyldt. Du kan finde de økonomiske betingelser for at få fri proces på civilstyrelsen.dk.

Hvad dækker retshjælpsforsikringen?

Forsikringen omfatter økonomisk hjælp til dækning af sagsomkostninger ved visse typer privatretlige tvister, der med rimelighed kan indbringes for domstolene eller voldgift.

Visse typer af sager er dog helt undtaget fra dækning (se nærmere i vilkårene).

Det er en betingelse for at opnå retshjælpsdækning, at der er rimelig grund til at indbringe tvisten for domstolene eller voldgift.

Retshjælpsforsikringen dækker ikke omkostninger ved sager, der kan behandles ved et anke- eller klagenævn eller ved en offentlig myndighed. 

Eksempler på sådanne anke-, klagenævn eller offentlige myndigheder kan bl.a. være:

 • Forbrugerklagenævnet
 • Ankenævnet for Forsikring
 • Ankenævnet for Biler
 • Byggeriets Ankenævn, Håndværkets Ankenævn eller Ankenævnet for Tekniske Installationer
 • Klagenævnet for Ejendomsformidling
 • Disciplinær og Klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige
 • Patienterstatningen og Ankenævnet for Patienterstatningen
 • Ankestyrelsen
 • Pengeinstitutankenævnet

Omfatter retshjælpsforsikringen juridisk rådgivning?

Vi kan ikke yde juridisk rådgivning og bistand. Vi tilbyder udelukkende dækning i form af økonomisk støtte.

Vi kan dog henvise dig til advokatvagterne.dk. Advokatvagten kan give dig en kort vurdering af din sag og give dig råd og vejledning om, hvordan du bedst muligt kommer videre. 

Retshjælpsforsikringen dækker ikke den tid, du selv bruger på sagen. Derudover dækker retshjælpsforsikringen ikke dine egne rejseomkostninger eller tabt arbejdsfortjeneste.

Hvilke forsikringer har retshjælp tilknyttet?

Følgende af vores forsikringer har en retshjælpsforsikring tilknyttet:

 • Bilforsikring med kaskodækning
 • Indboforsikring
 • Husforsikring, der omfatter forsikring mod bygningsbeskadigelse
 • Fritidshusforsikring, der omfatter forsikring mod bygningsbeskadigelse
 • Lystfartøjsforsikring med kaskodækning
 • Motorcykelforsikring
 • Knallertforsikring
 • Campingvognsforsikring
MainLayout.Basket [ ]
>