Kurv
Min Side

Almindelige forretningsbetingelser

LB Forsikrings almindelige forretningsbetingelser – November 2022

FORTRYDELSESFRIST

Har du købt en forsikring, har du som forbruger ret til at fortryde dit køb efter reglerne i forsikringsaftalelovens afsnit om fortrydelse. 

Fortrydelsesretten er 14 dage, og fristen begynder, når du har modtaget brev om, at forsikringen er gået i kraft, og din police ligger på Min Side

Hvis du fx får brev mandag den 1., kan du fortryde aftalen til og med mandag den 15.

Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, en søndag, juleaftensdag, nytårsaftensdag eller grundlovsdag, kan du vente med at fortryde til næste hverdag.

Sådan fortryder du
Du skal give os besked om, at du har fortrudt inden udløbet af fortrydelsesfristen. 

Ønsker du at fortryde på e-mail, skal du inden fristens udløb sende en e-mail til postkasse@lb.dk, husk også her at angive policenummer. 

Giver du besked pr. brev, er det tilstrækkeligt at sende brevet inden fristens udløb. Hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt, kan du sende brevet med anbefalet post og gemme kvitteringen. Du skal skrive til: 

LB Forsikring 
Amerika Plads 15
2100 København Ø
Husk at skrive dit policenummer.

Hvis du fortryder
Fortryder du dit køb af forsikringen, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen.

Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden, fra du har købt forsikringen, til du fortryder, er skaden ikke dækket af forsikringen.

Særligt om bygningsbrandforsikringen
Du skal være opmærksom på, at for bygningsbrandforsikringen vil fortrydelse være betinget af, at der er tegnet en bygningsbrandforsikring i et andet forsikringsselskab med tilbagevirkende kraft til indtegningstidspunktet, eller at fortrydelse sker med samtykke fra de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen.

Særligt om ansvarsforsikringen til motorkøretøjer
Fortrydes købet af ansvarsforsikringen, uden at et andet forsikringsselskab samtidig hermed overtager forsikringen, anses motorkøretøjet som værende uforsikret. Du kan af DFIM blive opkrævet dagsgebyrer på 250 kr. pr. dag, motorkøretøjet er uforsikret.

BETALING

Du betaler første gang, når forsikringen træder i kraft. Senere betalinger sker på de aftalte betalingsdage. 

Betaling kan ske via Betalingsservice eller ved indbetalingskort. Vi sender opkrævninger til din folkeregisteradresse, e-boks eller Min Side, medmindre andet er aftalt. 

LB Forsikring får besked om adresseændringer af Folkeregisteret. Hvis anden postadresse er aftalt, eller din adresse ikke er offentlig tilgængelig, skal du selv straks underrette os om ændringer i postadressen. 

Vi opkræver et betalingsgebyr, der dækker vores ekspeditionsomkostninger. Eventuelle afgifter til staten opkræves ligeledes af os.

Betaler du ikke til tiden, sender vi en påmindelse om betaling og oplyser om konsekvenserne af for sen betaling. Samtidig opkræver vi et rykkergebyr, der dækker vores ekspeditionsomkostninger i forbindelse med rykkeren.

Særligt om den forlængede rejseforsikring og entrepriseforsikringen
En forlænget rejseforsikring og en entrepriseforsikring er korttidsforsikringer med engangsbetalinger. Hvis du ikke betaler til tiden, ophører din forsikring, og du modtager ingen rykkere i den forbindelse.

Særligt for motorkøretøjer
Bliver din motorkøretøjsforsikring slettet på grund af manglende betaling, er vi efter lovgivningen forpligtet til at afmelde køretøjet hos det digitale motorregister (DMR). 

DMR indberetter restanceforholdet og den manglende ansvarsforsikring til Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM, Postboks 111, 2900 Hellerup, tlf.: 41 91 90 69), der optager dig i Fællesregisteret.

DFIM kan opkræve et dagsgebyr på 250 kr. for hver dag, din bil ikke er ansvarsforsikret. Hvis du afleverer nummerpladerne til SKAT, ophører dagsgebyret.

Oplysningen om registreringen videregives til øvrige bilforsikringsselskaber, og du kan først købe en ny motoransvarsforsikring, når det beløb du skylder, inkl. gebyrer, til DFIM, er betalt.

Du får besked om registreringen og årsagen til denne. Du får oplysning om klageadgang m.v. Registrering i det fælles register sker på grundlag af en tilladelse, meddelt af Datatilsynet

Særligt om bygningsbrandforsikringen
Vi kan ikke opsige bygningsbrandforsikringen på grund af manglende betalinger. Vi har derimod udpantningsret, hvilket betyder, at vi må foretage udlæg i den forsikrede ejendom for skyldige beløb, påløbne renter og andre omkostninger.

GEBYRER

LB Forsikring kan indføre og ændre gebyrer for serviceydelser og opkrævninger for at sikre, at vi får dækket vores faktiske omkostninger.

Vi offentliggør generelle forhøjelser og nye gebyrer på vores hjemmeside. Forhøjelser gennemføres først 1 måned efter offentliggørelsen på hjemmesiden. Når vi indfører nye serviceydelser, kan vi indføre et gebyr for disse. Vi indfører gebyrer for nye serviceydelser, samtidig med, at vi indfører serviceydelsen og offentliggør gebyret på vores hjemmeside. 

INDEKSREGULERING

Vi regulerer visse priser, selvrisici og forsikringssummer efter Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor.

Vi regulerer hvert år med den procent, som indekset steg eller faldt med i forhold til indekstallet for første kvartal i det forudgående kalenderår. Der reguleres i forhold til det indeksår, der står i policen.

Der indekseres hvert år, medmindre andet fremgår af policen.

Indeksering sker på fornyelsesdagen.

Ophører indekset, vil reguleringen ske efter et andet årligt offentliggjort indeks fra Danmarks Statistik, som angiver den gennemsnitlige lønudvikling.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

I forbindelse med køb af din forsikring indsamler, registrerer og videregiver vi forskellige personoplysninger. Du kan på lbforsikring.dk/personoplysninger til enhver tid få nærmere information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. 

FORUDSÆTNINGER FOR PRIS OG VILKÅR FOR FORSIKRINGEN

Når du køber en forsikring, giver du os en række oplysninger, vi bruger til at beregne din pris og tjekke, om du kan blive medlem og på hvilke vilkår.

Når du afgiver risikooplysninger i forbindelse med køb af en forsikring, er det vigtigt, at du afgiver korrekte oplysninger.

Afgiver du forkerte oplysninger i forbindelse med køb af en forsikring, kan det medføre, at din erstatning nedsættes eller helt bortfalder. Derfor er det vigtigt, at du svarer korrekt. Det er også vigtigt, at du kontakter os, hvis der sker ændringer i forhold til det, du har oplyst os. Når du kontakter os, tager vi stilling til, om forsikringen kan fortsætte og på hvilke vilkår. 

Hvis du glemmer at give os besked om ændringer til det oplyste, kan retten til erstatning falde helt eller delvist bort efter reglerne i forsikringsaftaleloven.

OM LB FORSIKRING
 • Vi er et medlemsejet dansk forsikringsaktieselskab, der sælger skadesforsikringer i Danmark. 
 • Vi er under tilsyn af Finanstilsynet. 
 • Vi er omfattet af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber, der dækker medlemmernes krav i tilfælde af LB Forsikrings konkurs. 
 • Vi markedsfører os under de fire forsikringsgrupper: Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring, Runa Forsikring og LB Erhverv. 

Vi driver virksomhed fra adressen: 

Amerika Plads 15
DK-2100 København Ø
CVR-nr.: 16500836 
FT-nr.: 53040 

Du kan finde flere oplysninger på lbforsikring.dk eller på hjemmesiderne lb.dk, bauta.dkruna.dk, lberhverv.dk.

Kommunikation
Vi indgår aftaler og kommunikerer på dansk. 

Du modtager breve og dokumenter fra os digitalt, også selvom du i aftaledokumenter, vilkår m.v. kan læse, at vi bruger ord som ”skriftligt”, ”brev” osv. 

Vi sender breve og dokumenter fx tilbud, policer og opkrævninger til e-Boks, medmindre andet er aftalt med os. Når du får digital post og dokumenter i e-Boks, har det samme retsvirkning, som når du modtager fysisk post. Det betyder, at du skal åbne og kontrollere det, der sendes til dig digitalt på samme måde som almindelig fysisk post. 

Når du har en forsikring i hos os, har du adgang til Min Side på den relevante forsikringsgruppes hjemmeside: minside.lb.dk, minside.bauta.dk eller minside.runa.dk. På Min Side kan du finde oplysninger om dine forsikringer, fx policeoversigter samt information om skader. Du har adgang til Min Side, så længe du har forsikringer hos os og mindst 1 år efter. Vi sender dig en e-mail til den e-mailadresse, du har oplyst, når vi sender ny post og nye dokumenter til Min Side. 

Hvis du ikke ønsker at modtage oplysninger, breve og dokumenter digitalt, kan du aftale det med os.

Medlemsinformation og nyhedsbreve 
Som en del af vores medlemsservice holder vi dig orienteret om ændringer på de forsikringer, som du har. Det betyder, at du indimellem får information, som er adresseret direkte til dig, men som du ikke har bedt om. 

Du har også mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsbrev indeholdende gode råd og tilbud på vores eksisterende og nye forsikringsprodukter og serviceydelser. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil tilmeldes vores nyhedsbrev. 

Behovsafdækning ved køb af forsikringer 
Vi foretager en gennemgang af dine krav og behov for forsikringsdækning, når du køber en forsikring hos os. Vi giver dig herefter objektive oplysninger om forsikringen og dækningerne, du kan tilvælge. Dette så du har mulighed for at træffe en informeret beslutning om, hvordan din forsikring skal sammensættes.

Vi yder ikke rådgivning i forbindelse med salg af forsikringer. 

Aflønning
LB Forsikrings medarbejdere modtager fast løn. LB Forsikring udbetaler bonus til medarbejdere, men den er ikke baseret på, at medarbejderne skal nå bestemte salgsmål. Medarbejderne i LB Forsikring modtager således ikke provision for salget af forsikringer.

Løbende information om dine forsikringer 
På de enkelte forsikringsgruppers hjemmesider kan du på Min Side se en aktuel oversigt over dine nuværende og kommende forsikringer. En gang om året skriver vi til dig og opfordrer dig til at ajourføre dine forsikringer. 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til dine forsikringer eller ønsker en gennemgang af dine forsikringer og dit forsikringsbehov. 

NemKonto 
Vi bruger din NemKonto, når vi udbetaler penge til dig. Din NemKonto er den lovpligtige bankkonto, som de offentlige myndigheder bruger til at overføre penge til dig. 

Er du i tvivl om, hvilken konto der er din NemKonto, skal du kontakte dit pengeinstitut eller ringe til NemKonto Support på 33 98 00 60. Du kan læse mere om NemKonto på nemkonto.dk. 

Ønsker du ikke, at udbetalinger fra os bliver overført til din NemKonto, skal du meddele os dette skriftligt. 

Når vi bruger din NemKonto, sker der en elektronisk udveksling af dit cpr-nr. mellem os og NemKonto-systemet. Derfor har vi pligt til at oplyse dig om følgende:

 • Økonomistyrelsen er ansvarlig for at oprette og drive NemKonto. Den egentlige drift af NemKonto-systemet varetager KMD A/S.
 • Vi udveksler kun oplysninger om dig med det ene formål at udbetale et eller flere beløb til din NemKonto.
 • Rent praktisk sker en udbetaling ved, at vi sender en betalingsmeddelelse med dit cpr-nr. til Nets, der påfører dit NemKonto-nr., hvorefter betalingen gennemføres.
 • Du kan kontakte NemKonto Support for at få oplyst, hvilke oplysninger NemKonto har registreret om dig. Er oplysningerne forkerte, kan du få dem rettet.

KLAGEMULIGHEDER

Er du uenig i vores afgørelse eller utilfreds med den måde, vi har behandlet din sag på, anbefaler vi, at du kontakter den afdeling, der har behandlet din sag. Det er den nemmeste og hurtigste måde at få svar på eventuelle spørgsmål.

Opnår I ikke enighed ved den henvendelse, har du forskellige muligheder for at klage:

Skriv til LB Forsikrings klageansvarlige
Du kan sende din klage pr. e-mail til klage@lb.dk og skrive "Klageansvarlig" i emnefeltet eller sende din klage til adressen:

LB Forsikring
Att.: Klageansvarlig
Amerika Plads 15
2100 København Ø.

Din klage skal indeholde følgende oplysninger:

 • Police- eller skadenummer
 • Navn og adresse
 • En kort redegørelse for, hvorfor du er uenig eller utilfreds med vores afgørelse. 

Ring til LB Forsikrings klageansvarlige
Du kan også klage ved at ringe til os på 33 48 59 58. 

Telefonen er åben på hverdage mellem kl. 10 og 14. 

Ankenævnet for Forsikring
Ønsker du herefter fortsat at klage over vores afgørelse, kan du henvende dig til Ankenævnet for Forsikring. På Ankenævnet for Forsikrings hjemmeside kan du læse om en række forskellige situationer, som erfaringsmæssigt giver anledning til mange klager.

Læs om Ankenævnet for Forsikring